How to use bootstrap 5 responsive nav bar?

how to implement a responsive navbar using Bootstrap 5:

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Responsive Navigation Bar</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

        <div class="container-fluid">

            <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a> <button class="navbar-toggler" type="button"

                data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false"

                aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button>

            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

                <ul class="navbar-nav ml-auto">

                    <li class="nav-item active"> <a class="nav-link" href="#">Home</a> </li>

                    <li class="nav-item">

                        <a class="nav-link" href="#">About</a>

                    </li>

                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Services</a>

                    </li>

                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Portfolio</a> </li>

                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Contact</a>

                    </li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </nav>

    <!-- Bootstrap JS (optional, for dropdowns and other interactive features) -->

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>